TERMENI SI CONDITII

Introducere

Termenii si conditiile au fost scrise in conformitate cu cerintele organismelor de acreditare, sub a caror aprobare opereaza in prezent Peers Quality Assurance Ltd (PQAL). PQAL respecta toti termenii si conditiile aplicabile cerintelor organismelor de acreditare si standardelor pentru care ofera certificare

 Domeniul de aplicare

PQAL asigura audituri de evaluare independente si inregistrare a sistemelor de management desfasurate  de solicitanti / clienti in conformitate cu cerintele tuturor standardelor de certificare recunoscute la nivel international pe care le ofera PQAL

Confidentialitate

PQAL este responsabil pentru asigurarea pastrarii secretului si confidentialitatii de catre angajatii si agentii sai, la toate nivelurile organizatiei sale, cu privire la informatiile confidentiale cu care ar putea fi familiarizati in cursul certificarii solicitantului / clientului

In cazul in care informatiile trebuie sa fie dezvaluite unei terte parti, fie prin lege, fie pentru mentinerea certificarii (de exemplu, organismele de acreditare), solicitantul / clientul va fi informat cu privire la informatiile furnizate, asa cum permite legea

Fiecare parte trebuie sa pastreze secretul si sa trateze ca confidentiale toate informatiile obtinute de la cealalta parte, care fie sunt declarate confidentiale, fie ar putea fi considerate in mod rezonabil confidentiale, si nu trebuie sa dezvaluie aceste informatii unei alte persoane decat angajatilor, agentiilor sau subcontractantilor  sai (acolo unde este necesara o astfel de dezvaluire)

Aceasta clauza nu se va extinde la informatiile care se aflau deja in posesia legala a unei parti inainte de incheierea propunerii de contract/ contract sau care sunt deja cunoscute publicului sau devin ulterior (altfel decat ca urmare a incalcarii acestei clauze) , sau care este banal sau evident.

Obligatiile de confidentialitate in temeiul acestei clauze vor continua si dupa incheierea acordului de propunere / contract.

Conditii generale

Conditiile de baza pentru obtinerea si pastrarea certificarii cu PQAL sunt ca solicitantul / clientul sa fie de acord si sa respecte urmatoarele reguli:

Toate informatiile considerate necesare de PQAL, pentru a finaliza programul de audit relevant, vor fi puse la dispozitie de catre solicitant / client. Acste informatii includ numele si datele de contact pentru reprezentantul de conducere desemnat, care are autoritate si responsabilitate pentru mentinerea sistemului de management al solicitantului / clientului. Reprezentantul de conducere desemnat trebuie sa pastreze contactul cu PQAL si orice schimbari aduse privind  reprezentantul de conducere nominalizat trebuie confirmate in mod oficial catre PQAL in scris

PQAL, daca nu este satisfacut ca toate cerintele pentru certificare sunt indeplinite, va informa solicitantul / clientul cu privire la aspectele in care solicitantul / clientul nu a indeplinit cerintele

Atunci cand solicitantul / clientul poate demonstra ca au fost luate masuri corective, intr-un termen specificat, pentru a indeplini toate cerintele, PQAL va aranja sa repete doar partile necesare ale auditului care nu pot fi verificate printr-o depunere de dovezi documentare

In cazul in care solicitantul / clientul nu ia masuri corective in termenul specificat, poate fi necesar ca PQAL, la un cost suplimentar pentru solicitant / client, sa repete integral auditul

Identificarea conformitatii se refera numai la locatia  sau locatiile auditate si se aplica domeniului mentionat care apare pe certificat

Taxele trebuie platite in termenele indicate in propunere / contract. Certificatele de inregistrare nu vor fi eliberate, in urma auditului initial si re-certificare, pana cand taxele nu vor fi achitate integral. In plus, inregistrarea poate fi suspendata sau retrasa daca taxele de supraveghere nu sunt platite integral

Pentru ca un solicitant / client sa demonstreze analize de management eficiente  si audituri interne, aceste activitati trebuie efectuate cel putin o data pe an de catre solicitant / client

Nerespectarea certificatelor de inregistrare originale, asa cum este descris in acesti termeni si conditii, poate duce la actiune in justitie impotriva clientului certificat

Un client certificat trebuie sa permita ca PQAL sa efectueze controale de supraveghere continue, in conformitate cu aranjamentele planificate mentionate in propunere / contract

PQAL isi rezerva dreptul de a efectua vizite inopinate, dupa cum este necesar

Solicitantii / clientii certificati de PQAL trebuie sa tina un registru care sa inregistreze toate reclamatiile clientilor, referitoare la activitatile acoperite de sfera operatiunilor formulate pe certificat si sa le puna la dispozitia PQAL, la cerere.

Un solicitant / client certificat trebuie sa utilizeze marcile de certificare numai in conformitate cu documentul de ghidare a marcii de inregistrare PQAL

Solicitantii / clientii PQAL, la cererea unui organism de acreditare, accepta prezenta organismului de acreditare care participa la un audit efectuat de PQAL. Aceasta trebuie sa permita organismului de acreditare sa revizuiasca activitatile si conduita echipei de audit PQAL. Prezenta unui organism de acreditare nu afecteaza in niciun caz procesele de luare a deciziilor de certificare ale PQAL

Solicitantii / clientii trebuie sa informeze PQAL, fara intarziere, cu privire la aparitia unui incident grav sau a incalcarii reglementarilor care necesita implicarea autoritatii de reglementare competente. Informatiile cu privire la incidente precum un accident grav sau o incalcare grava a reglementarilor care necesita implicarea autoritatii de reglementare competente, furnizate de solicitant / client sau colectate direct de echipa de audit in timpul unui audit special, trebuie sa ofere temeiuri pentru ca PQAL sa decida asupra actiunilor care trebuie intreprinse; inclusiv suspendarea sau retragerea certificarii, in cazurile in care se poate demonstra ca sistemul nu a indeplinit in mod serios cerintele de certificare

Orice solicitant / client care nu isi demonstreaza angajamentul initial sau continuu de respectare a legii, nu va fi certificat sau va continua sa fie certificat ca indeplinind cerintele unui standard de sistem de management

Biroul acreditat PQAL este responsabil si isi va pastra autoritatea pentru orice decizie referitoare la certificarea acreditata, inclusiv acordarea, mentinerea, reinnoirea, extinderea, reducerea, suspendarea si retragerea certificarii

Cererea de certificare

La primirea formularului de cerere completat de la solicitant / client, o propunere / contract (care prezinta sfera auditului si defalcarea costurilor implicate) va fi prezentata solicitantului / clientului. Odata ce propunerea / contractul convenit, semnat de reprezentantul relevant al conducerii superioare al solicitantului / clientului, a fost primit de PQAL, proiectul va fi alocat unui Lead Auditor  PQAL. Aceasta persoana va fi responsabila de asigurarea faptului ca auditul este efectuat in conformitate cu procedurile PQAL

Certificarea mai multor locatii

Pentru a fi luata  in considerare o certificare a mai multor locatii:

Solicitantul / clientul trebuie sa aiba un singur sistem de management

Solicitantul / clientul isi identifica functia centrala. Functia centrala face parte din solicitant / client si nu trebuie subcontractata unei organizatii externe

Functia centrala este unde controlul operational si autoritatea din partea conducerii superioare a solicitantului / clientului sunt exercitate asupra fiecarei locatii. Nu exista nicio cerinta pentru ca functia centrala sa fie localizata intr-o singura locatie.

Functia centrala a solicitantului / clientului trebuie sa aiba autoritatea organizationala pentru a defini, stabili si mentine sistemul unic de management

Sistemul unic de management al solicitantului / clientului va face obiectul unei analize de management centralizata

Toate locatiile  solicitantului / clientului vor fi supuse programului de audit intern al companiei

Functia centrala a solicitantului / clientului va fi responsabila de asigurarea faptului ca datele sunt colectate si analizate de pe toate locatiile  si trebuie sa-si poata demonstra autoritatea si capacitatea de a initia schimbari organizationale, dupa cum se cere, dar nu se limiteaza, la urmatoarele:

Documentatia sistemului si modificarile sistemului

Analiza de management

Reclamatii

Evaluarea actiunilor corective

Planificarea auditului intern si evaluarea rezultatelor

Cerinte legale si de reglementare referitoare la standardul aplicabil

Refuzarea unei cereri

PQAL nu accepta cereri de certificare din partea organizatiilor care au legatura directa cu un reprezentant PQAL.

In conformitate cu politica etica PQAL; PQAL nu va intreprinde niciodata cu buna stiinta misiuni cu organizatii care practica sau accepta utilizarea torturii sau a altor forme de privare a omului si abuz de drepturi; organizatii implicate in orice forma de experimentare sau cruzime a animalelor; organizatii care cauzeaza in mod deliberat si implacabil daune mediului

Audit Etapa 1&2

Toate auditurile se bazeaza pe esantionare in cadrul unui sistem de management si, prin urmare, nu reprezinta o garantie a conformitatii 100% cu cerintele standardului.

Auditul initial al sistemului de management  al solicitantului / clientului se efectueaza in doua etape:

Etapa 1 (la fata locului, acolo unde este cazul) - acesta este un audit pentru a determina starea de pregatire al sistemului de management documentat al solicitantului / clientului, in raport cu criteriile standardului nominalizat, si include o revizuire a sistemului de management. Se elaboreaza un raport care sa identifice toate domeniile care necesita atentie inainte de un audit de conformitate a etapei 2

Etapa 2 (la fata locului) - acesta este un audit de conformitate al sistemului de management al solicitantului / clientului, pentru a se asigura ca sistemul practic in functiune este conform cu sistemul de management documentat si cu toate elementele standardului nominalizat. Trebuie intocmit un raport care sa identifice toate zonele care necesita actiuni corective inainte de eliberarea unui certificat de inregistrare

Toate inregistrarile produse pentru implementarea si functionarea sistemului de management adecvat trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre auditor

Certificarea

Atunci cand factorul de decizie responsabil cu certificatul PQAL a examinat rapoartele de audit si este increzator ca solicitantul / clientul indeplineste cerintele cerintelor standard nominalizate, solicitantul / clientul va fi informat si un certificat de inregistrare (care va ramane proprietatea PQAL) sa fie eliberat solicitantului / clientului. Perioada de certificare este de trei ani, mai putin de o zi, de la data inceperii auditului etapei 2, sau de trei ani de la data expirarii certificatului anterior, in cazul recertificarilor

Auditurile de supraveghere

Auditurile de supraveghere trebuie efectuate cel putin anual si nu mai tarziu de 12 luni de la auditul anterior. Auditurile de supraveghere trebuie sa acopere aspecte ale sistemului de management al clientului, la discretia auditorului nominalizat. Trebuie intocmit un raport care sa identifice toate domeniile care necesita actiuni corective. Supravegherile care depasesc trei luni sau mai mult pot duce la suspendarea inregistrarii clientului

Recertificarea

Clientul inregistrat PQAL va fi supus auditului de recertificare  la sfarsitul fiecarui ciclu de trei ani. Cu trei luni inainte de data recertificarii se va ridica o noua propunere / contract care acopera noul ciclu de trei ani.

Daca data deciziei de certificare, facuta de biroul acreditat PQAL, este dupa expirarea certificatului existent, atunci valabilitatea va dura trei ani de la expirarea anterioara. Recertificarile  efectuate mai mult de sase luni de la data de expirare a certificatului anterior vor necesita aplicarea unui proces de audit in etapa 1 si etapa 2

Indiferent de frecventa rutinei de supraveghere, ciclurile de certificare sunt pentru o perioada de trei ani si o revizuire completa va fi necesara inainte de data expirarii certificatului de inregistrare, in conformitate cu cerintele organismului de acreditare. Nerespectarea pentru recertificare inainte de data de expirare va duce la o perioada in care inregistrarea clientului va fi considerata ca expirata. Certificatul reeliberat va afisa o data de eliberare a certificatului pentru a se potrivi cu data deciziei certificatului, iar valabilitatea va dura trei ani de la data de expirare anterioara.

Extinderea/ reducerea domeniului de aplicare al certificatului

Daca un client necesita o extindere a domeniului de inregistrare, pentru a acoperi noi produse / procese / locatii, clientul este obligat sa completeze si sa returneze un nou formular de cerere. Acest lucru va permite ca PQAL sa stabileasca daca este necesar un timp suplimentar de audit pentru a acoperi modificarile. Va fi urmata procedura de solicitare prezentata in clauza Certificarea mai multor locatii  a acestor termeni si conditii si va fi efectuat un audit pe domeniile care nu au fost acoperite anterior. Costurile extinderii domeniului de aplicare al certificarii se vor baza pe natura si programarea auditului necesar.

Daca un client necesita o reducere a domeniului de inregistrare, este obligatoriu ca PQAL sa fie informat imediat cu privire la modificarile aduse organizatiei sau produselor. Cum ar fi inchiderea locatiilor  sau eliminarea unei linii de produse furnizate anterior sub scopul original al certificarii. Dupa examinarea si acceptarea informatiilor, PQAL va notifica daca este necesar un audit suplimentar si o modificare a domeniului de aplicare formulat. Costurile reducerii domeniului de aplicare al certificarii se vor baza pe natura si programarea auditului, daca este necesar, sau costurile de administrare pentru un nou certificat

In ambele cazuri, un certificat modificat care detaliaza acele aspecte ale activitatilor organizatiei acoperite de extindere va fi emis in urma unui audit  (acolo unde este cazul)

Modificarea sistemelor

Un client trebuie sa informeze imediat PQAL in scris si fara intarziere, cu privire la orice modificare intentionata referitoare la urmatoarele:

Statutul juridic, comercial, organizational

Organizarea si managementul

Adresa de contact si locatiile

Domeniul de activitate al sistemului de management certificat

Orice schimbari majore aduse sistemului si proceselor de management

Aparitia unui incident grav sau incalcarea reglementarilor care necesita implicarea autoritatii de reglementare competente

PQAL va stabili daca modificarile / incidentele notificate necesita o activitate de audit suplimentara. Nerespectarea cerintelor  PQAL poate duce la suspendarea sau retragerea certificarii

Publicitatea detinatorilor de certificate

Detinatorul certificatului are dreptul de a face public faptul ca sistemul lor de management a fost certificat si poate aplica marcile relevante pentru papetarie si material promotional, referitoare la domeniul de aplicare al certificarii, asa cum este detaliat pe certificatul lor.

Trebuie respectate reglementarile prezentate in documentul de ghidare a marcii de inregistrare PQAL.

Marca de inregistrare PQAL poate fi utilizata de orice organizatie certificata de PQAL

Marca de inregistrare combinata PQAL si UKAS poate fi utilizata numai daca certificatul organizatiei arata marca UKAS

Organizatia nu poate aplica niciuna dintre marci produselor sau ambalajelor lor.

Titularul certificatului se asigura ca nu apare nicio confuzie intre produsele / procesele si activitatile certificate si necertificate si activitatile din publicatiile si publicitatea sa.

Titularul certificatului nu trebuie sa faca nicio cerere care ar putea induce in eroare cumparatorii sa creada ca un produs / proces sau activitate este acoperit de certificare atunci cand, de fapt, nu este.

Titularul certificatului nu implica faptul ca consiliul de conducere sau ministrii guvernamentali relevanti din tara de acreditare au aprobat produsul, procesele sau serviciile aferente.

Titularul certificatului trebuie sa se asigure ca acest lucru nu este implicat in nicio publicitate.

Certificarea acreditata nu implica faptul ca titularul certificatului furnizeaza un produs superior sau ca produsul insusi a fost certificat ca indeplinind cerintele standardului nominalizat.

 Utilizarea necorespunzatoare a certificatelor

PQAL va lua toate masurile de precautie rezonabile pentru a controla utilizarea certificatelor eliberate. Referintele incorecte la domeniul de aplicare al certificatelor sau utilizarea incorecta a marcilor de certificat gasite in reclame, cataloage si site-uri web vor fi tratate prin actiuni adecvate, care ar putea include suspendarea sau retragerea certificatelor, actiuni in justitie si / sau publicarea incalcariis

Suspendare

Certificarea unui client PQAL poate necesita suspendarea temporara in cazurile in care au aparut dovezi ale uneia sau mai multora dintre urmatoarele circumstante:

Esecul de a implementa in mod eficient activitatile cheie ale sistemelor lor de management documentate

Imposibilitatea efectuarii unui audit de recertificare  inainte de expirarea unui certificat existent / expirarea unui certificat dupa expirarea perioadei de inregistrare de trei ani

Imposibilitatea efectuarii primei vizite de supraveghere in termen de 12 luni de la auditul initial

Falsificarea si / sau fabricarea inregistrarilor de implementare

Nerespectarea oricaror neconformitati identificate

Nerespectarea deliberata sau consecventa

Nerespectarea angajamentului initial sau continuu de respectare a legii

Neplata taxelor de certificare datorate catre PQAL

Nerespectarea reclamatiilor  intr-un mod adecvat

O cerere din partea clientului pentru suspendarea voluntara a certificarii

Orice alta contraventie a termenilor si conditiilor PQAL

La suspendarea oficiala, PQAL va notifica clientul in scris, informand motivele suspendarii, durata suspendarii si conditiile pentru eliminarea suspendarii. La primirea notificarii de suspendare, clientul inceteaza imediat sa-si faca publicitate certificarii relevante.

La sfarsitul duratei suspendarii, se efectueaza o investigatie pentru a determina daca au fost indeplinite conditiile necesare pentru eliminarea suspendarii. Daca se considera ca aceste conditii au fost indeplinite, suspendarea va fi ridicata si certificatul va fi restabilit. Daca nu se considera ca sunt indeplinite conditiile, atunci certificatul va fi retras.

Clientului i se va factura orice costuri suportate de PQAL in timpul procesului de suspendare si reintegrare a unui certificat

Retragerea

Decizia de retragere a certificarii unui client se ia numai daca nu se solutioneaza oricare dintre problemele care au dus la suspendare, in termenul de suspendare convenit, si numai in cazul in care nu este posibila solutionarea problemelor prin reducerea domeniului de aplicare al certificarea clientului.

La retragerea oficiala, PQAL va notifica clientul in scris, informand motivele retragerii.

Clientul are dreptul sa faca apel impotriva unei decizii de retragere a certificarii, in termen de 7 zile de la primirea notificarii de retragere.

In conditiile retragerii, certificarea unui client nu mai este valabila.

Retragerea certificatului va necesita ca toate materialele promotionale vizate cu logo-urile de certificare PQAL sa fie retrase din utilizare imediat si orice utilizare a marcilor de acreditare in publicitatea organizatiei si materialele stationare va fi eronata si va contraveni drepturilor de proprietate intelectuala ale proprietarilor

Anulare

Un certificat va fi anulat numai daca:

Clientul il anunta in scris pe PQAL ca nu doreste sa reinnoiasca certificatul

Clientul il sfatuieste in scris pe PQAL ca nu mai ofera produsul, procesul sau serviciul pentru care a fost certificat

Clientul iese din afaceri

Conform conditiilor de anulare, certificarea unui client nu mai este valabila.

Anularea certificatului va necesita ca toate materialele promotionale vizate cu logo-urile de certificare PQAL sa fie retrase din utilizare imediat si orice utilizare a marcilor de acreditare in publicitatea organizatiei si materialele stationare va fi in eroare si va contraveni drepturilor de proprietate intelectuala ale proprietarilor de semnele

In caz de anulare, PQAL nu va fi pasibil de rambursarea oricaror taxe de audit platite, iar PQAL va publica notificarea privind anularea certificatului. Reinstalarea unui certificat anulat necesita efectuarea unui audit initial complet

Taxe

Taxele vor fi detaliate in propunerea / contractul prezentat solicitantului / clientului. Toate costurile se bazeaza pe rata de taxare aplicabila in momentul emiterii propunerii / contractului. PQAL isi rezerva dreptul de a creste aceste taxe in perioada de certificare. Astfel de cresteri vor fi notificate solicitantului / clientului in scris.

La primirea unui contract semnat, solicitantul / clientul este raspunzator pentru taxele pentru primul an, indiferent daca solicitantul / clientul trece la inregistrare, deoarece costurile vor fi fost deja suportate.

Pentru ciclurile ulterioare de inregistrare de trei ani, cu trei luni inainte de data auditului de recertificare se va intocmi  o noua propunere / contract care acopera noul ciclu de trei ani. Odata ce propunerea / contractul sunt emise, clientul este angajat sa plateasca taxele pentru primul an din ciclul ulterior de trei ani.

Se vor percepe taxe suplimentare pentru orice lucrare care nu este inclusa in sfera propunerii / contractului initial si pentru orice audit suplimentar, neprogramat, de supraveghere necesar din cauza neconformitatilor identificate in continuarea adecvarii si / sau implementarii sistemului de management relevant.

Toate taxele mentionate exclud cheltuielile de calatorie si cazare asociate activitatilor de audit (cu exceptia cazului in care se specifica altfel in propunere / contract) si acestea vor fi taxate suplimentar, la cost.

Toate taxele sunt supuse impozitelor locale din tara in cauza la tarifele corespunzatoare

Daca o intalnire este anulata sau reprogramata din orice motiv (inclusiv neplata facturii), se va percepe o taxa de anulare dupa cum urmeaza:

15 zile lucratoare sau mai mult = 10% din taxa de audit programata

11 - 14 zile lucratoare = 30% din taxa de audit programata

6 - 10 zile lucratoare = 50% din taxa de audit programata

3-5 zile lucratoare = 70% din taxa de audit programata

2 zile lucratoare sau mai putin = 100% din taxa de audit programata

Contestatii si litigii

Un solicitant / client are dreptul de a face apel impotriva oricarei decizii de certificat luate de PQAL, de exemplu, o decizie de retragere a certificarii sau o omisiune a acordarii initiale sau recertificarii. Solicitantul / clientul are, de asemenea, dreptul de a face apel impotriva oricaror neconformitati ridicate de echipa de audit in timpul unui audit

In cazul in care un solicitant / client isi exprima dorinta de a face apel, acesta ar trebui sa solicite o copie a procesului de contestatii si reclamatii PQAL (care se gaseste si la sfarsitul rapoartelor de audit).

PQAL trebuie sa primeasca o notificare cu privire la intentia de a face apel in termen de sapte zile de la primirea de catre solicitant / client a deciziei de certificat sau in termen de sapte zile de la neconformitatile ridicate de echipa de audit in timpul unui audit.

Solicitantul / clientul trebuie sa depuna la PQAL o dovada documentata formal pentru apel, impreuna cu orice documentatie / informatie de sustinere, in termen de 14 zile de la primirea deciziei de certificat sau in termen de paisprezece zile de la ridicarea neconformitatilor de catre echipa de audit in timpul unui audit.

Toate contestatiile solicitantului / clientului vor fi anchetate initial de catre biroul acreditat PQAL, care va examina documentatia / informatiile si cauzele recursului in timp util.

In cazul in care biroul acreditat PQAL sustine contestatia, decizia certificatului sau neconformitatile ridicate de echipa de audit in timpul auditului vor fi anulate. Pentru toate contestatiile primite, se vor efectua investigatii pentru a dezvolta actiunile corective si preventive necesare si pentru a evalua eficacitatea actiunilor corective si preventive.

In cazul in care biroul acreditat PQAL respinge recursul, acesta va fi transmis comitetului de apel PQAL, extras din membrii independenti ai comitetului de impartialitate, care va examina documentatia / informatiile si va examina recursul. Solicitantul / clientul va fi informat cu privire la numele membrilor comitetului de apel pentru impartialitate, care vor examina recursul, iar solicitantul / clientul are dreptul de a contesta membrii comisiei de apel, printr-o notificare oficiala, a litigiului lor. Aceasta disputa va fi revizuita de presedintele comitetului de impartialitate sau de vicepresedinte daca presedintele este membru al comitetului de contestatii. Rezultatul revizuirii comitetului de contestatii va fi comunicat solicitantului / clientului.

Decizia comitetului de contestatie al comitetului de impartialitate va fi definitiva si obligatorie atat pentru solicitant / client, cat si pentru PQAL. Ca atare, odata ce a fost luata decizia privind o contestatie, nu poate fi formulata nicio cerere reconventionala de catre oricare dintre partile in litigiu pentru a modifica sau modifica aceasta decizie.

In cazurile in care recursul solicitantului / clientului a avut succes, nu poate fi formulata nicio cerere impotriva PQAL pentru rambursarea costurilor sau orice alte pierderi suportate ca urmare a deciziei initiale.

Depunerea, investigarea si decizia cu privire la contestatii nu vor avea drept rezultat actiuni discriminatorii impotriva solicitantului / clientului

 Reclamatii

Toti solicitantii / clientii trebuie sa tina o evidenta a reclamatiilor din partea organizatiilor, a utilizatorilor produselor lor sau a publicului, inclusiv actiunile ulterioare de remediere a sistemului lor de management. PQAL va revizui aceste inregistrari in timpul vizitelor de supraveghere.

In cazul in care un solicitant / client isi indica dorinta de a se plange cu privire la conduita angajatilor PQAL, ar trebui sa solicite o copie a procesului de contestatii si reclamatii PQAL (care se gaseste si la sfarsitul rapoartelor de audit).

Solicitantul / clientul trebuie sa depuna la PQAL o justificare documentata formal pentru reclamatie, impreuna cu orice documentatie / informatie de sustinere. Daca un solicitant / client nu isi documenteaza reclamatia, atunci problema nu poate merge mai departe.

Toate reclamatiile solicitantilor / clientilor vor fi anchetate initial de catre biroul acreditat PQAL, care va examina documentatia / informatiile si cauzele reclamatiilor in timp util.

Pentru toate reclamatiile mentinute, se vor efectua investigatii pentru a dezvolta actiunile corective si preventive necesare si pentru a evalua eficacitatea actiunilor corective si preventive

Evidenta  companiilor certificate

O evidenta  a tuturor companiilor certificate de PQAL este pastrata  in cadrul biroului acreditat.

Aceasta evidenta poate fi pusa la dispozitie, la cerere, la discretia unui director PQAL

Vizite ale organismului de acreditare

PQAL, in cazul in care organismul de acreditare propune astfel o necesitate, accepta prezenta ofiterilor organismului de acreditare care participa la un audit solicitant / client, care urmeaza sa fie efectuat de PQAL. Aceasta trebuie sa permita ofiterilor organismului de acreditare capacitatea de a revizui activitatile si conduita personalului PQAL. Participarea oficialilor organismului de acreditare nu trebuie sa afecteze in niciun caz procesul de luare a deciziilor de recomandare a auditorilor PQAL

Raspunderea, extinderea raspunderii si despagubirea

Auditurile PQAL sunt efectuate pentru a asigura conformitatea cu standardele, ceea ce este confirmat dintr-un esantion de probe obiective prezentate de un solicitant / client, in timpul sau inainte de audit. Ca atare, validitatea acestor dovezi este actuala numai in timpul procesului de audit. PQAL nu este o autoritate de reglementare si rapoartele de audit nu contin o declaratie de conformitate legala sau de reglementare facuta de PQAL. Identificarea observatiilor / oportunitatilor de imbunatatire in timpul unui audit nu constituie consultanta, iar PQAL nu impune solicitantului / clientului sa le adreseze in mod obligatoriu

Un solicitant / client nu trebuie sa implice PQAL sau orice alte companii asociate in niciun litigiu care decurge din activitatile solicitantului / clientului, inclusiv produsele produse sau vandute, sau orice servicii furnizate. PQAL este eliminat din orice responsabilitate sau raspundere fata de solicitant / client pentru orice implicatii sau actiuni rezultate din neconformitatea legislativa / reglementara in numele solicitantului / clientului, inclusiv orice actiuni intreprinse ulterior unui audit care rezulta in esecuri juridice sau financiare ale solicitant / client.

Nimic din prezentul acord nu poate fi interpretat ca restrictionand sau excluzand raspunderea oricarei parti pentru deces sau vatamare corporala rezultata din neglijenta sa sau pentru frauda sau denaturare frauduloasa. Cu exceptia raspunderii pentru deces sau vatamare corporala, rezultata direct din actele sau omisiunile PQAL, in cazul oricarei cereri, raspunderea PQAL fata de solicitant / client nu trebuie sa depaseasca suma platita de solicitant / client catre PQAL.

PQAL nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, pierderile consecutive sau daunele suferite de solicitant / client.

Raspunderea PQAL nu se extinde asupra organizatiilor sau persoanelor de acolo, reprezentate in comitetul de impartialitate PQAL

Solicitantul / clientul va despagubi PQAL impotriva oricaror pierderi sau daune suferite de PQAL rezultate din neglijarea solicitantului / clientului fata de personalul si auditorii subcontractati ai PQAL, in timp ce se afla la sediul Companiei sau in cazul utilizarii necorespunzatoare a certificatului de catre solicitant / client  si marca de certificare

Autoritatea fiecarei parti

Niciuna dintre parti nu are autoritatea de a incheia vreun acord sau angajament fata de alte persoane in numele celeilalte parti sau in numele acesteia

Rezilierea

Oricare dintre parti este indreptatita sa rezilieze propunerea / contractul de contract imediat printr-o notificare scrisa catre cealalta, in cazul in care cealalta savarseste orice incalcare semnificativa a propunerii / contractului de contract si, in cazul unei incalcari capabile de remediere, nu o remediaza in  21 de zile de la primirea unei notificari scrise, oferind detalii complete despre incalcare si solicitand remedierea acesteia.

Oricare dintre parti poate rezilia propunerea / contractul de contract daca cealalta face obiectul unui ordin de faliment (sau echivalentul din orice alta jurisdictie) sau cealalta devine insolvabila sau face orice aranjament sau compozitie cu sau o cesiune in beneficiul creditorii sai sau daca oricare dintre activele sale fac obiectul oricarei forme de sechestru. Daca oricare dintre parti este o companie, cealalta poate rezilia imediat propunerea / contractul daca prima parte intra in lichidare, fie voluntara, fie obligatorie, sau daca este numit un destinatar sau un administrator administrativ sau un administrator

Confidentialitate

Procesul de certificare, de la cerere la inregistrare si activitate de supraveghere continua, necesita PQAL sa obtina informatiile necesare pentru a satisface cerintele internationale de acreditare. Va rugam sa consultati notificarea de confidentialitate PQAL postata pe site-ul web PQAL (www.pqal.co.uk) pentru detalii despre tipul de informatii solicitate, modul in care acestea sunt utilizate si modul in care puteti accesa acest lucru

Amendamente

PQAL isi rezerva dreptul de a modifica acesti termeni si conditii in orice moment

Site-ul web PQAL va afisa intotdeauna cea mai recenta versiune a termenilor si conditiilor

Termeni si Conditii

Versiunea 1.2

09 Septembrie 2020